ECONOMIS - ŠKOLENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ, KURZY, SEMINÁŘE
Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Záznam "Mzdová a personální oblast - dovolená a další změny pro rok 2021"


Číslo školení: 82105- Objednávka zde
Základní informace:  Délka záznamu je cca 4,5 hodiny, webinář proběhl 29.01.2021. Posluchači obdrží podrobné studijní podklady.
Doba pro přehrání záznamu: Záznam si můžete přehrát opakovaně po dobu 4 týdnů od platby, nejpozději však do 31.3.2021.
Lektor: Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální problematiku

Program

Cílem školení je seznámit posluchače s legislativní úpravou personální a mzdové oblasti platnou pro rok 2021, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Důraz bude kladen zejména na vysvětlení změn včetně novely zákoníku práce a problémových oblastí. Posluchači obdrží podrobné tištěné podklady.

 • Novela zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
  • Změny účinné již od 30.7. 2020 : Vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU. Nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání. Doručování písemností. Přechod práv a povinností. Novinky u pružné pracovní doby. Nově pojem vícesměnné provozy. Změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu. Výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdu.
  • Změny účinné od 1.1.2021 : DOVOLENÁ -   poskytování dovolené, druhy dovolené, výměra dovolené, dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách –  řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou, poměrná část dovolené za 52 týdnů,  krácení dovolené, převod dovolené z roku do roku.  Pojem sdílené pracovní místo.  Výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu. Překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež.  Změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Zrušení superhrubé mzdy a daňová pásma – celá řada názorných výpočtů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Pojem ztížené pracovní prostředí a výše příplatku.   
 • Změny v Zákoně o zaměstnanosti
  • Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021. Nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců.
 • Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2021
  • Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ.
 • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021
  • Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění. Dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění.
 • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2021
  • Sociální zabezpečení:
   Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.
  • Zdravotní pojištění:
   Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021
  • Nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin. Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Zrušení vymahatelnosti daňového bonusu. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2021.
 • Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021
  • Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Daňová pásma podle příjmu poplatníka.  Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2021 a 2022.  Daňový bonus a jeho výše. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. ………….… . 
 • Další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře.
  • Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot.  Pokračování programu ANTIVIRUS do 28.2.2021. Nový program podpory zaměstnanosti KURZ ARBAIT – výše poskytování podpory a podmínky pro výplatu této podpory. Krizové ošetřovné.  Stravenkový paušál.  
 Proč zakoupit záznam?
 • seznámíte se s aktuálními informacemi z pohodlí a bezpečí domova či kanceláře za výhodnou cenu
 • ušetříte čas a náklady na cestování
 • podklady ke školení získáte v elektronické podobě
 • záznam si můžete přehrát opakovaně  
Objednávka

Školení můžete objednat online zde.   

Cena
 • 790 bez DPH, tzn. 956 Kč včetně DPH 
Místo konání

Online školení.

Organizátor školení
ECONOMIS CZ s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bartušková - daňová poradkyně a certifikovaná účetní
telefon: 775 906 870, e-mail: info@economis.cz, informace a on-line objednávky: www.economis.cz
fakturační adresa: Finské domky 1385/71, 747 14 Ludgeřovice
IČO: 29462771, DIČ: CZ29462771, Spisová značka obchodního rejstříku: C 55271 vedená u Krajského soudu v Ostravě