Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 10.5.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 497/22.03.17 Daňová uznatelost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 • 500/22.03.17 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
 • 495/25.01.17 Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem
 • 501/10.05.17 Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách

Na stránkách finanční správy byla 3.5.2017 zveřejněna informace k rozšíření možnosti využít paušální daň, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 3.4.2017 zveřejněna informace k možnosti prominout pokutu u kontrolního hlášení, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 22.3.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 494/25.01.17 Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky
 • 496/22.03.17 Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu
 • 498/22.03.17 Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu

Na stránkách finanční správy byly 6.2.2017 zveřejněny aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 2.2.2017 zveřejněn dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ , podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 25.1.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 474/16.03.23 Zdaňování dodání mincí z drahých kovů
 • 486/14.12.16 Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka 
 • 492/25.01.17 Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zboží

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016., podrobné informace najdete zde.

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 20.12.2016 zveřejněn přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 14.12.2016 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 485/14.12.16 Aplikace § 9 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • 487/14.12.16 Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku
 • 488/14.12.16 Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance vyslaného do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly
 • 489/14.12.16 Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně
 • 490/14.12.16 Vklad – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem

Na stránkách finanční správy byla 20.12.2016 zveřejněna informace k povinné náležitosti mzdového listu, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 7.12.2016 zveřejněna informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byl 7.12.2016 zveřejněn pokyn ke stanovení daně paušální částkou, podrobné informace najdete zde.