Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 20.6.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 522/02.05.18 Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • 523/20.06.18 Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing)
 • 524/20.06.18 Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku
 • 525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru  

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 2.5.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 514/24.01.18 Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
 • 518/21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu
 • 520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 21.3.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace
 • 517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí
 • 519/21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
 • 511/15.11.17 Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná fundace

Na stránkách finanční správy byla 26.3.2018 zveřejněna informace k příjmům z internetových platforem, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 24.1.2018 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 510/15.11.17 Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod
 • 515/24.01.18 Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy
 • 516/24.01.18 Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem ve znění novely ZDP - zákona č. 170/2017 Sb.

Na stránkách finanční správy byla 2.1.2018 zveřejněna informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 19.12.2017 zveřejněna informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 15.11.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 505/28.06.17 Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
 • 509/15.11.17 DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků
 • 512/15.11.17 Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
 • 513/15.11.17 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí

Na stránkách finanční správy byla 24.11.2017 zveřejněna informace o tom, že finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy bylo 3.11.2017 zveřejněno sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti týkající se srážkové daně, podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 11.10.2017 zveřejněna informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další), podrobné informace najdete zde.

Na stránkách finanční správy byla 25.9.2017 zveřejněna informace GFŘ k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 13.9.2017 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblasti, zápis z jednání najdete zde.  

 • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni
 • 503/28.06.17 Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj
 • 506/13.09.17 Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
 • 508/13.09.17 Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin
 • 502/10.05.17 Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni

Na stránkách finanční správy byla 25.8..2017 zveřejněna informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, podrobné informace najdete zde.