Tento web používá k analýze návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Školení, kurzy, semináře

Daně, účetnictví, personalistika, právo

25.11.2014 byla na stránkách finanční správy zveřejněna informace k vykazování druhé snížené sazby DPH v daňovém přiznání. Podrobné informace najdete zde.

26.11.2014 bylo na stránkách finanční správy zveřejněno upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob k použití tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18.11.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde. 

 • 432/10.09.14 Problematika nosiče údajů podle ustanovení § 5 a 6 zákona o spotřebních daních
 • 433/08.10.14 Daňové ošetření naturální mzdy 
 • 434/18.11.14 Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníkapodle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo Evropskou unii, Norsko a Island 
 • 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

V druhé polovině roku 2014 byly zveřejněny tyto interpretace Národní účetní rady:

I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách, více informací zde,
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele, více informací zde
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví, více informací zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 8.10.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 431/10.09.14 Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku – v případě přeměn a vkladů.

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Celé vyjádření a Informace o možnostech uplatnění slevy za rok 2013 najdete zde. Otázky a odpovědi k dané problematice zde.

22.8.2014 vydalo GFŘ informaci k aplikaci § 106a zákona o dani z přidané hodnoty (institut nespolehlivého plátce). Podrobné informace najdete zde.

21.8.2014 vydalo GFŘ informaci k DPH – zvláštnímu režimu jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop ). Podrobné informace najdete zde.

Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Stručné vyjádření ministerstva financí k tomuto nálezu najdete zde, podrobné otázky a odpovědi k dané problematice zde.

28.7.2014 vydalo GFŘ metodický pokyn k upuštění od předepsání úroku z posečkání . Podrobné informace najdete zde.

25.7.2014 vydalo GFŘ informaci ke změně osoby poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí. Podrobné informace najdete zde.

Dne 11.7.2014 vydalo ministerstvo spravedlnosti informaci, ze které vyplývá, že dle současné právní úpravy je souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem k téže činnosti nepřípustný. Podrobné informace najdete zde.

18.6.2014 vydalo GFŘ informaci k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou. Podrobné informace najdete zde.

Na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 26.6.2014 byly uzavřeny příspěvky týkající se níže uvedených oblastí, zápis z jednání najdete zde.

 • 426/29.05.14 Uplatnění výdajů nezbytně nutných na dosažení úrokových příjmů 
 • 427/29.05.14 Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách od 1. ledna 2014 
 • 425/29.05.14 Vklad fyzické osoby spočívající v provedení provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby
 • 428/26.06.14 Stanovení vstupní ceny pro odepisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku
 • 429/06.16.14 Tvorba zákonných opravných položek u pohledávek z titulu náhrady škody
 • 430/16.06.14 Tvorba opravných položek k pohledávkám zvyšujících základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP